Danh sách giảng viên

Cô Giang

Giảng viên

Chứng chỉ hành nghề ĐLT, nhiều năm KN làm việc công ty FDI của nhật, giảng viên tại CLVER CFO chương trình kế toán

10 năm Kinh nghiệm4000 Học viên

Cô Giang

Giảng viên

Chứng chỉ hành nghề ĐLT, nhiều năm KN làm việc công ty FDI của nhật, giảng viên tại CLVER CFO chương trình kế toán

10 năm Kinh nghiệm4000 Học viên

Facebook Comments