GÓP VỐN BẰNG TIỀN

Hello world!
19/06/2017
GIAO DỊCH GÓP VỐN GIỮA CÔNG TY FDI
13/08/2017

Tổ chức giao dịch với  tổ chức :

A/ GÓP VỐN

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ điều 3 thông tư 09/2015 : 

Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

 

Kết luật :  Tổ chức góp vốn vào một tổ chức khác thì bắt buộc phải chuyển khoản 

B/ CHO VAY: 

Căn cứ điều 4 thông tư 09/2015 : 

điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

 

Kết luận :  Tổ chức góp vốn vào một tổ chức khác thì PHẢI SỬ DỤNG: SÉC, ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN TỪ TK CTY CHO VAY SANG CTY VAY, CÁC CHỨNG TỪ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT KHÁC

 

CÁ NHÂN: GÓP VỐN  HOẶC CHO VAY VÀO CÁC TỔ CHỨC CÓ THỂ LỰA CHỌN GÓP VỐN BẰNG TIỀN MẶT HOẶC NGÂN HÀNG ĐỀU ĐƯỢC

Facebook Comments