GIAO DỊCH GÓP VỐN GIỮA CÔNG TY FDI

GÓP VỐN BẰNG TIỀN
13/08/2017
NÂNG CẤP PHẦN MỀM HTKK
13/08/2017

GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Căn cứ thông tư 19/2014+TT03/2016+TT05/2017 của ngân hàng nhà nước

Điều 6. Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

1. Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.

Điều 9. Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư trực tiếp khi giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư, tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, trừ một số trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

 

KẾT LUẬN: Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các nhà đầu tư được chuyển tiền vào tài khoản thanh toán cho các bên liên quan để đáp ứng chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Giai đoạn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì mở tài khoản vốn đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản vốn này, toàn bộ các giao dịch liên quan đến vốn, chuyển lợi nhuận, cho vay đều thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Facebook Comments